2014 FIFA RANKING

SELECT YEAR

Singapore 2014 FIFA RANKING

Singapore Singapore LATEST FIFA RANKING 154 (2014.07.17) COUNTRY DETAIL
-- RANKING -- POINT ZONE
2014.1.16 149 Singapore 152 Asia
2014.2.13 150 Singapore 152 Asia
2014.3.13 149 Singapore 144 Asia
2014.4.10 145 Singapore 144 Asia
2014.5.08 147 Singapore 144 Asia
2014.6.06 155 Singapore 141 Asia
2014.7.17 154 Singapore 140 Asia