2014 FIFA RANKING

SELECT YEAR

Timor-Leste 2014 FIFA RANKING

Timor-Leste Timor-Leste LATEST FIFA RANKING 192 (2014.07.17) COUNTRY DETAIL
-- RANKING -- POINT ZONE
2014.1.16 190 - 26 Asia
2014.2.13 190 - 26 Asia
2014.3.13 191 Timor-Leste 26 Asia
2014.4.10 191 - 26 Asia
2014.5.08 191 - 26 Asia
2014.6.06 192 Timor-Leste 26 Asia
2014.7.17 192 - 26 Asia