2014 FIFA RANKING

SELECT YEAR

Uzbekistan 2014 FIFA RANKING

Uzbekistan Uzbekistan LATEST FIFA RANKING 52 (2014.07.17) COUNTRY DETAIL
-- RANKING -- POINT ZONE
2014.1.16 65 Uzbekistan 546 Asia
2014.2.13 57 Uzbekistan 569 Asia
2014.3.13 55 Uzbekistan 565 Asia
2014.4.10 53 Uzbekistan 577 Asia
2014.5.08 53 - 577 Asia
2014.6.06 59 Uzbekistan 539 Asia
2014.7.17 52 Uzbekistan 523 Asia